Київська православна богословська академія

Анонс: наукова конференція «Київ - Константинопіль: до витоків Українського Православ’я»

Православна Церква України
Інститут церковної історії
Київська православна богословська академія
Міністерство культури України
Національний заповідник «Софія Київська»
Національна Академія Наук України
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

31 січня 2020 року проводять

наукову конференцію
«Київ - Константинопіль: до витоків Українського Православ’я»

Основні напрями роботи:
І. ПЕРІОД І ТИСЯЧОЛІТТЯ ДО ВОЛОДИМИРОВОГО ХРЕЩЕННЯ РУСИ 988 р.
• Місія першопокликаного апостола Андрія у візантійській та українській культурі
• Херсонес Таврійський та ін. грецькі колонії Північного Причорномор‘я поширення християнства
• Місія свв. братів Кирило і Мефодія, зв‘язки з Візантією
• Оскольдове хрещення Руси - візантійський аспект
• Русько-візантійські мирні договори в аспекті поширення християнства з Царгороду
• Ольгинське посольство до Царгороду - візантійсько-руський аспект церковних стосунків
• Хрещення Руси-України - місія Візантії
• Роль Константинопольської Патріархії в організації Церкви на Русі
• Права і привілеї Київського митрополита по відношенню до Константинопольського Патріарха
• Церковна архітектура Київської Руси в давньо-візантійському аспекті
• Поширення церковного співу на Русі та вплив на нього візантійського церковного співу
• Грецький Номоканон та поширення церковного права на Русі
• Схід – Захід, Північ – Південь в історії України та української культури


ІІ. ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА ЄДНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ (XIV-XV ст.)
• Галицька митрополія - благословення Константинополя
• Роль Константинопольських патріархів у боротьбі за єдність Київських митрополитів між Північчю і Півднем
• Митрополит Київський Кипріан та ідеї ісихазму в Україні
• Ферраро-Флорентійська унія та її впливи на Православну Церкву в Україні
• Остаточний поділ Київської митрополії - візантійська політика
• Канонічні проблеми пов’язані з відокремленням Московської митрополії та проголошення її автокефалії
• Падіння Константинополя в історії Європи та України


ІІІ. КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ У СКЛАДІ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (ХVI ст.)
• Соборна діяльність Київської митрополії, прийняття церковних правил у світлі канонічного права Константинопольського Патріархату
• Приїзд Константинопольського Патріарха Єремії Траноса в Україну та проголошення ставропігій
• Київська Митрополія і Константинопольська Патріархія в XVI ст.
• Берестейської унія - українська ієрархія поміж Константинополя і Римом
• Візантійський спадок в українській духовній культурі
• Свята гора Афон та Україна


IV. АНЕКСІЯ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ
• Київські митрополити першої половини XVI ст. - екзархи Константинопольського престолу
• Київська митрополія поміж Києвом і Москвою у другій половині XVI ст.
• Канонічні правила та узурпація Москвою влади над Київською митрополією 1686 р.
• Реакція на анексію Київської митрополії 1686 р. з боку давніх східних патріархатів


V. КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКА ПАТРІАРХІЯ І СИНОДАЛЬНА РПЦ У XVIII - ХІХ ст.
• Ієрархія Константинопольської Церкви на теренах Київської митрополії у XVIII cт. її діяльність та впливи
• Синодальна церковна політика по відношенню до Константинопольського Патріархату у світлі російсько-турецької війни
• План узурпації Константинопольського Патріархату Російською Церквою у другій половині ХІХ ст.
• Україна - Балкани - Константинополь - національно церковно-визвольний рух у ХІХ ст.


VI. БОРОТЬБА ЗА АВТОКЕФАЛІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ТА РОЛЬ У НІЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
• Усвідомлення церковним та громадським суспільством ролі Константинополя як Церкви-Матері в роки Української Революції (1917-1921 рр.)
• Пошуки канонічної ієрархії для Автокефальної Української Церкви
• Роль уряду Директорії у визнанні Української Православної Церкви Вселенською Патріархією
• Посольство до Царгороду на чолі з проф. О. Лотоцьким
• Роль проф. Івана Огієнка в процесі визнання Вселенською Патріархією автокефалії Української Церкви 1919 р.
• Автокефалія Православної Церкви в Польщі та роль у її визнанні Константинопольського Патріархату
• Константинопольський Патріархат у 20-30 рр. ХХ ст.
• Константинопольська Патріархія та РПЦ в другій половині ХХ ст.
• Приїзд Вселенського Патріарха Димитрія в Україну наприкінці 80-х років ХХ ст.
• Позиція Вселенської Патріархії у справі визнання автокефалії Української Церкви у 90-х роках ХХ - поч. ХХІ ст.
• Визнання Української Церкви Вселенською Патріархією - процес 2018 р.
• Об‘єднавчий Собор 15 грудня 2018 р. та роль у ньому Вселенської Патріархії
• Томос про автокефалію Української Православної Церкви 5-6 січня 2019 р.
• Православна Церква України і Константинопольська Патріархія - відносини сьогодення
• Вселенський Патріарх Варфоломій І та його роль у православній ойкумені


Робочі мови: українська, грецька, англійська.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 31 січня 2020 р. в Національному заповіднику «Софія Київська» (01001 Київ, вул. Володимирська, 24).

Охочих взяти участь у роботі конференції просимо завчасно надіслати заявку з темою виступу та відомостями про автора (сан, ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, Е-mail) (до 21 грудня 2019 р.) на адресу:
Протоієрей Віталій Клос: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38066-3507129).
Дмитро Гордієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38067-6058863)
Вячеслав Корнієнко: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (+38097-1800106)

Видання матеріалів конференції передбачається в окремому збірнику (матеріали надсилати на одну з вище зазначених адрес до 31 березня 2020 р.).
Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Текст статті повинен мати такі елементи:
1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3) Формулювання мети статті (постановка завдання).
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Форматування тексту статті:
- текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціювати. Ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;
- шрифт Times New Roman, 14 pt;
- міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
- параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;
- у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);
- через рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;
- через рядок з абзацу – анотація українською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним);
- через рядок – текст статті;
- через рядок – Список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;

Зразок:
на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – 206 с.
на статтю: Епіфаній Думенко, митр. Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.
- покликання на літературу – автоматичні посторінкові;
- через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);
- у наступному рядку по центру – НАЗВА СТАТТІ англійською мовою (центру прописний жирний шрифт);
- через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
- за наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

3. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну.

Оргкомітет

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України