Київська православна богословська академія

2016. № 12

ЗМІСТ

НАУКОВА ЧАСТИНА

протоієрей Володимир Сміх,
кандидат богословських наук, доцент,
доцент кафедри богослів’я та філософії
Київської православної богословської академії

ЯКУ ПРИРОДУ ПРИЙНЯВ ІСУС ХРИСТОС? СВЯТООТЦІВСЬКИЙ ПОГЛЯД

У статті розглянуто проблему христології в контексті питання про стан прийнятої Христом людської природи, акцентовано увагу на обґрунтуванні вчення Церкви про прийняття Спасителем постгріховної Адамової природи, спираючись на святоотцівське богослів’я, осмислено святоотцівське вчення про прийняту Христом природу в перспективі християнської сотеріології.
Ключові слова: Ісус Христос, Спаситель, Божественна Іпостась, природа, жертва Христа, тління, гріх прародичів, смертне єство, скалічена природа, афтартодокетизм, кенозис, сотеріологія, святоотцівське передання, природні пристрасті, первородний гріх.

Archpriest Volodymyr Smikh
Candidate of theological sciences,
Associate Professor of Theology and Philosophy
Kyiv Orthodox Theological Academy

WHAT NATURE DID JESUS CHRIST GET? PATRISTIC VIEW

The article deals with the problem of Christology in the context of the situation about human nature accepted by Christ, the justification of the Church's teaching about adoption of postsinful Adamic nature by the Savior, based on patristic theology and patristic teaching about the nature of Christ in the perspective of Christian soteriology was considered.
Keywords: Jesus Christ, the Savior, the divine incarnation, nature, Christ's sacrifice, corruption, progenitor sin, mortal nature, hurt nature, aftartodoketyzm, kenozys, soteriology, patristic tradition, natural passions, original sin.

протоієрей Віталій Лотоцький,
кандидат богословських наук,
ректор Рівненської духовної семінарії

ІСИХАЗМ В УКРАЇНІ: ПРАКТИКА БЕЗМОВНОЇ МОЛИТВИ АФОНУ ТА РУСИ-УКРАЇНИ ЯК ПРИКЛАД ДУХОВНОГО ЗВ’ЯЗКУ КИЄВА І КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Стаття присвячена неоднозначній темі причасності церковного життя в Русі-Україні давній святоотцівській традиції ісихазму, яка освячена молитвою Господньою і бере свій початок ще з апостольських часів, а також підтверджена особистим подвигом і містичним досвідом визначних отців Церкви Христової. У статті здійснено аналіз житій святих Руси-України та повчань, що показує сучасним поколінням вірних унікальну духовно-спасительну та морально-повчальну роль представників ісихастської традиції, сердечно-умної молитви та таємничого досвіду споглядання, у найкритичніші моменти буття українського народу та його Православної Церкви.
Ключові слова: ісихазм, містичний досвід, умна молитва, обоження, Ісусова молитва, Божественна енергія, Божественне світло, самітництво, подвижництво, Божественна благодать.

Archpriest Vitaliy Lototsky,
candidate of Theological sciences,
Rector of Rivne Seminary

HESYCHASM IN UKRAINE: THE PRACTICE OF SILENT PRAYER OF ATHOS AND RUS-UKRAINE AS AN EXAMPLE OF SPIRITUAL COMMUNICATION BETWEEN KYIV AND CONSTANTINOPLE

The article is devoted to ambiguous topic of affiliation of church life in Rus-Ukraine to old hesychasm patristic tradition, which sanctified the Lord's Prayer and dates back to the apostolic times and confirmed by personal feat and mystical experience of outstanding Fathers of Church of Christ. The article analyzes lives of the saints of Rus-Ukraine and teachings that show unique spiritual and saving, moral and instructive role of representatives of hesychasm tradition to current generation of believers, cardio-mind prayer and mysterious experience of contemplation in the most critical moments of life of the Ukrainian people and its Orthodox Church.
Keywords: hesychasm, mystical experience, mind prayer, deification, Jesus' prayer, divine energy, divine light, retreat, devotion, divine grace.

 

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України