Київська православна богословська академія

2017. № 1

ЗМІСТ

НАУКОВА ЧАСТИНА

протоієрей Віталій Клос,
доктор церковно-історичних наук, професор,
проректор з наукової роботи та
професор кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін
Київської православної богословської академії

ШТАТНИЙ РОЗПОДІЛ ЦЕРКОВНОГО МАЙНА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ЗМІНА СТАТУСУ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОЇ ОБИТЕЛІ (1786 Р.)

Стаття подає відомості щодо секуляризаційних заходів імператриці Катерини II в Росії та Україні та детально аналізує її негативний вплив на прикладі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Ключові слова: секуляризація, монастирі, маєтності.

Archpriest Vitaliy Klos,
Doctor of Church History, Professor,
Vice President for Research and Professor of the Department
of Church Historical and Practical disciplines
in Kyiv Orthodox Theological Academy

ADMINISTRATIVE DIVISION OF CHURCH PROPERTY IN THE RUSSIAN EMPIRE AND CHANGE OF THE STATUS OF ST. MICHAEL’S MONASTERY (1786)

The article provides information on secularization activities of Empress Catherine II in Russia and Ukraine and analyzes the details of its adverse impact on the example of St. Michael’s Golden-domed monastery.
Keywords: secularization, monasteries, estates


священик Сергій Колот,
кандидат богословських наук,
учений секретар Київської православної богословської академії

ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ РИМСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА РОЗВИТОК ПОМІСНОГО УСТРОЮ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

У статті проаналізовано процес становлення помісної структури Вселенської Церкви паралельно з адміністративно-територіальним поділом Римсько-Візантійської імперії в контексті співвідношення державної незалежності і церковної автокефалії.
Ключові слова: помісна Церква, церковна централізація, римські провінції, митрополити.

Priest Serhiy Kolot,
candidate of Theological sciences,
scientific secretary in Kyiv Orthodox Theological Academy

THE IMPACT OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION OF ROMAN-BYZANTINE EMPIRE ON THE DEVELOPMENT OF THE LOCAL GOVERNMENT OF THE ECUMENICAL CHURCH

The article analyzes the process of establishing a local structure of Ecumenical Church along with administrative-territorial division of the Roman-Byzantine Empire in the context of correlation of state independence and autocephalous church.
Keywords: local Church, ecclesiastical centralization, Roman province, metropolitans.

священик Іван Гищук,
кандидат богословських наук,
викладач кафедри біблійних та філологічних дисциплін
Київської православної богословської академії

ЦЕРКВА І СВІТ: СТАВЛЕННЯ ХРИСТИЯНИНА ДО МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

У статті розглянуто проблему взаємовідносин Церкви і світу в контексті ставлення православного християнина до матеріальних благ. У світлі Священного Писання та святоотцівського вчення розкрито основні позиції Церкви щодо матеріальних цінностей та надбань сучасної цивілізації.
Ключові слова: Церква, світ, суспільство, матеріальні цінності, гроші, багатство.

Priest Ioan Hyschuk,
candidate of Theological sciences,
lecturer in Biblical and Philological sciences department
in Kyiv Orthodox Theological Academy

CHURCH AND WORLD: THE CHRISTIAN ATTITUDE TO WEALTH

In the article the problem of relations between the Church and the world in the context of Orthodox Christian attitude to wealth is considered. In the light of Scripture and patristic teaching the basic position of the Church on material valuables and achievements of modern civilization is revealed.
Keywords: Church, the world, society, material valuables, money, wealth

протодиякон Василь Дідора,
кандидат церковно-історичних наук,
викладач кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін
Київської православної богословської академії

ІГУМЕНИ ВИДУБИЦЬКОГО ЧУДА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА МОНАСТИРЯ В ДОМОНГОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД

У статті розкрито стан Видубицького чуда архістратига Михаїла монастиря на перших етапах його існування. Основну увагу звернено на дослідження перших його ігуменів, а також митрополитів і єпископів, які мали хоч і дотичне, однак не менш важливе відношення до обителі. Подано короткі відомості про ігуменів печерного Звіринецького монастиря і перших ігуменів Свято-Михайлівського монастиря.
Ключові слова: Звіринецький монастрир, Видубицький монастир, печери, ігумен, митрополит, єпископ.

Archdeacon Vasyl Didora,
candidate of Church History, lecturer of Church Historical
and Practical disciplines in Kyiv Orthodox Theological Academy

ABBOTS OF MIRACLE OF ARCHANGEL MICHAEL VYDUBYCHY MONASTERY IN PRE-MONGOL PERIOD

In the article the state of Miracle of Archangel Michael Vydubychy Monastery in the early stages of its existence is revealed. The main attention is paid to research of its first abbots, metropolitans and bishops, who had though tangential, but no less important relation to the monastery. The summaries about abbots of Zvirynets cave monastery and the first abbots of St. Michael's Monastery are presented.
Keywords: Zvirynets monastrery, Vydubychi monastery, caves, abbot, metropolitan, bishop.


Валерій Олійников,
кандидат церковно-історичних наук,
викладач кафедри церковно- історичних і практичних дисциплін
Київської православної богословської академії

СВЯТЕ ЖИТТЯ АВТОРА «ЖИТІЙ СВЯТИХ»

У статті розглянуті сторінки біографії видатного культурного і релігійного діяча другої половини ХVІІ ст. – свт. Димитрія Туптала – на підставі його щоденника, підкреслено глибоке українське коріння святителя.
Ключові слова: щоденник, бароковий письменник, «Житія святих», настоятель українських монастирів, ростовський період.

Valeriy Oliinykov,
candidate of Church History,
lecturer of Church Historical and Practical disciplines
in Kyiv Orthodox Theological Academy

HOLY LIFE OF THE AUTHOR OF "SAINTS’ LIVES"

In the article the biographical pages of prominent cultural and religious figure of the second half of the 17th century - St. Dymytriy Tuptalo - based on his diary, underlining deep Ukrainian roots of the saint, were considered
Keywords: daybook, baroque writer, "Saints’ lives," the abbot of Ukrainian monasteries, Rostov period.

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України