Київська православна богословська академія

2019. № 1

 

ЗМІСТ

НАУКОВА ЧАСТИНА

ієромонах Йосиф (Зеліско),
аспірант Київської православної богословської академії

ДЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕРМІНА «СПІЛЬНОТА» У ВИЗНАЧЕННІ ЦЕРКВИ РОСІЙСЬКИМИ БОГОСЛОВАМИ ХХ СТОЛІТТЯУ ВИЗНАЧЕННІ ЦЕРКВИ РОСІЙСЬКИМИ БОГОСЛОВАМИ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті презентовано результати аналізу певної трансформації екклезіології Російської Православної Церкви у зв’язку з осмисленням Церкви як «спільноти»; розглянуто основні етапи розвитку критики цього визначення з боку православних богословів у ХХ ст. в Росії.
Ключові слова: Церква, екклезіологія, спільнота, суспільство, Тіло Христове, дефініція.

Hieromonk Josef (Zelisko),
post-graduate student of Kyiv Orthodox Theological Academy

DECONSTRUCTION OF THE TERM «COMMUNITY» IN THE CHURCH’S DEFINITION BY RUSSIAN THEOLOGIANS OF THE 20-TH CENTURY

The analysis of a certain transformation of the ecclesiology of the Russian Orthodox Church in relation to the comprehension of the concept «community» by the Church is presented in the article. The main stages of development of the criticism of this definition from the side of Orthodox theologians in the 20-th century in Russia are considered.
Keywords: Church, Ecclesiology, Community, Society, body of Christ, Definition.

 

 

Юлія Володимирівна Орел,
кандидат історичних наук,
головний спеціаліст відділу використання
інформації документів Центрального
державного історичного архіву України в м. Києві

СПОРУДЖЕННЯ КОРПУСУ ВАРВАРИНСЬКИХ КЕЛІЙ КИЄВО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ У 1898 – 1899 РОКАХ

У статті продемонстровано обставини та хід будівництва Варваринського корпусу келій Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1898 – 1900 рр.; завдяки вивченню кошторисів на будівництво показано задум архітектора Є. Ф. Єрмакова; висвітлено процес організації будівництва та подолання труднощів на шляху до реалізації проекту; наведено імена безпосередніх виконавців будівельних робіт

Ключові слова: Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир, В. М. Ніколаєв, Є. Ф. Єрмаков, історія архітектури, келії.

Iulia Orel,
Candidate of Historical Sciences,
Chief Specialist of the Department for the Use
of Information Documents of the Central State
Historical Archives of Ukraine, Kyiv

BUILDING OF THE ST. BARBARAS CELLS OF ST. MIC HAEL’S GOLDEN-DOMED MONASTERY IN KYIV (1898 – 1899)

This article presents the circumstances and the process of building the St. Barbara’s cells of St. Michael's Golden-Domed Monastery in Kyiv 1898 – 1900. Studying the estimating of building shows the construction plan of the architect E. Yermakov. The issue of using in building modern benefits is observed. Names of builders who took part in the realizing the project are introduced.
Keywords: St. Michael's Golden-Domed Monastery in Kyiv, V. Nikolaev, E. Yermakov, history of the architecture, cells.

 

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України