Київська православна богословська академія

2019. № 2

ЗМІСТ

НАУКОВА ЧАСТИНА

 священик Сергій Колот,
кандидат наук із богослів’я, доцент,
доцент кафедри біблійних та філологічних дисциплін
й учений секретар Київської православної богословської академії

БОГОСЛОВСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОМІСНОГО УСТРОЮ ЦЕРКВИ В АПОЛОГІЇ ОРІГЕНА «ПРОТИ ЦЕЛЬСА»

У статті проаналізовано екклезіологічні погляди церковного письменника ІІ – ІІІ століть Орігена на помісний устрій Церкви Христової, встановлено, що його, згідно з Орігеном, запровадив Ісус Христос зі сотеріологічною метою, та вказано на різницю між Церквою і світською
організацією.
Ключові слова: Церква, Оріген, помісна Церква, Цельс, екклезіологія.

priest Serhii Kolot,
PhD in Theology, associate professor,
associate professor of the chair of biblical and philological discipline
and scientific secretary of Kyiv Orthodox Theological Academy

THEOLOGICAL JUSTIFICATION THE LOCAL SYSTEM OF THE CHURCH IN APOLOGY OF ORIGEN «CONTRA CELSUM»

The article analyzes the ecclesiological views of the church writer II – III. Origen about the local structure of the Church of Christ. It was clarified that the local system of the Church, according to Origen, instituted by Jesus Christ with a soteriological goal. It was specifies of the qualitative differences between church and secular organization.
Key words: Church, Origen, local Church, Celsius, ecclesiology

 

Фурсенко Єфим Васильович

АНАЛІЗ ОБРАЗІВ ПОКАЯННЯ У БОГОСЛУЖІННЯХ СТРАСНОГО ТИЖНЯ

Стаття присвячена дослідженню гімнографічної інтерпретації образів покаяння, що подані в текстах богослужіннях Страсного тижня. У ній на прикладі трьох постатей, які звершили особисте покаяння, продемонстровано православне розуміння покаяння.
Ключові слова: Страсний тиждень, піснеспів, тропар, гімнографія, покаяння, жінка-блудниця, розбійник, апостол.

Fursenko Yefym Vasylovych


ANALYSIS OF THE IMAGES OF REPENTANCE IN THE WORSHIPS OF THE PASSION WEEK


The article is devoted to the study of the hymnographic interpretation of the images of repentance presented in the worship of the Passion Week. It identifies three figures who have committed personal repentance. By definite examples, an orthodox understanding of repentance has been made.
Key words: Passion Week, singing, tropar, hymnography, repentance, whore, robber, apostle.

 

© Київська православна богословська академія: офіційний сайт провідного закладу вищої духовної освіти України